Obchodní podmínky společnosti MAXMETAL s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti MAXMETAL s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) obchodní společnosti MAXMETAL s.r.o., se sídlem Tř. 1. máje 296, Hranice I-Město, 753 01 Hranice, identifikační číslo: 285 95 599 ,zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 44103 (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy , uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.maxmetal.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.maxmetal.cz a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat individuálně a oboustranně odsouhlasit e-mailem nebo faxem. Takto sjednaná odchylná ustanovení obchodních podmínek jsou platná vždy pro daný obchodní případ.

II. Objednávka

 1. Veškeré objednávky Kupujícího lze učinit prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na adrese www. maxmetal.cz v souladu s bodem 4 čl. nebo  také  e-mailem nebo faxem. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a s nimi souhlasí.
 2. Kupující řádně vyplní elektronickou objednávku na internetových stránkách Prodávajícího na adrese www.maxmetal.cz, v níž budou uvedeny veškeré požadované identifikační údaje Kupujícího (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, je-li odlišná od adresy trvalého pobytu, e-mail, telefonní číslo) a specifikace vybraného zboží (druh, množství, hmotnost zlata…). Objednávku lze učinit rovněž faxem, prostřednictvím e-mailu či osobně v sídle Prodávajícího.
 3. Kupující se zavazuje v objednávce učiněné některým ze způsobů popsaných v bodě 2 čl. II uvést správné identifikační údaje (zejm. správnou doručovací adresu, na kterou má být zboží odesláno), jinak bere na vědomí, že bude povinen Prodávajícímu nahradit škodu případně vzniklou v souvislosti s nesprávně uvedenými údaji.
 4. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka odeslaná Kupujícím a potvrzená Prodávajícím.Po zaslání objednávky prostřednictvím eshopu obdržíte nejprve automatickou odpověď o přijetí objednávky pro další zpracování-toto není potvrzení objednávky. Následně  (pro všechny způsoby objednávání-eshop.e-mail,fax) obdržíte potvrzení objednávky  na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo potvrzení objednávky navíc i faxem nebo písemně.
 5. Prodávající se vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud:

a. Souhrnný objem nevyřízených objednávek učiněných týmž Kupujícím překročí 70.000,- Kč .

b. Kupujícím uvedená doručovací adresa, výše objednávky (popř. jiné identifikační údaje) je zjevně pochybná či nesprávná.

c. Kupující odmítne další potvrzení objednávky v souladu s bodem 4 čl. II (tj. faxem nebo písemně).

d. Kupující nesplnil v minulosti vůči Prodávajícímu závazek vyplývající ze závazné objednávky, tj. odebrat a zaplatit závazně objednané zboží.

e. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávek případně krátit počet objednaných kusů  z důvodu převahy počtu došlých objednávek vůči disponibilním zásobám zboží a pokud bylo toto zboží v důsledku zvýšené poptávky vyprodáno a nelze-li je objednat u dodavatele Prodávajícího.

f. Došlo k provozně-technické chybě, v důsledku kteréžto byla zveřejněna na stránkách Prodávajícího chybná cena.

g. O odmítnutí vyřízení objednávky zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího bezodkladně vyrozumění, nejpozději však do 2 pracovních dnů od učinění objednávky Kupujícím.

III. Základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři do 14-ti pracovních dní od zaplacení zálohy a připsání na účet Prodávajícího nebo je dle dohody s Kupujícím připravit k osobnímu předání v kanceláři sídla Prodávajícího (viz čl. VI). Je-li v popisu objednaného zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato delší expediční lhůta. V den expedice zboží Prodávající Kupujícímu zašle vyrozumění na jeho e-mailovou adresu. Místo plnění(předání) a přechod vlastnických práv je uvedeno v kupní smlouvě:osobně,cenným psaním nebo dobírkou.
 2. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celou kupní cenu za odebrané zboží, popř. také další poplatky uvedené v potvrzení objednávky (zejm. poštovné, balné,…) v souladu s platebními podmínkami uvedenými níže.
 3. Převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím věci Kupujícím na místě dodání jím určeném. Jestliže Kupující svým zaviněním poškodí, znehodnotí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
 4. Kupující má právo odeslanou objednávku stornovat písemným oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodejce do jedné hodiny od odeslání objednávky.V případě,že nebude platba za zboží řádně a včas uhrazena,objednávka zaniká.Nejsou tím však dotčena práva Prodávajícího na smluvní pokutu viz bod 3 čl.IV.
 5. Prodávající se zavazuje dodávat investiční zlato a stříbro pouze od rafinerů,splňující standard „good delivery“ (investiční zlato a stříbro renomovaných rafinerií je podle standardu LBMA označeno jako „good delivery“ což je de facto široce uznávaný standard pro kvalitu zlatých a stříbrných slitků a mincí. Produkce všech takto označených slitků a mincí je v jednotlivých rafineriích pravidelně kontrolována v rámci LBMA monitorovacího programu)
 6. U dodávek zlatých a stříbrných investičních mincí má Prodejce právo plnění objednávky takovým ročníkem objednaného titulu, který má skladem. Toto právo zohledňuje odlišná specifika trhu s investičním zlatem a stříbrem ( ročník ani stav mince nemá vliv na její cenu ).

IV. Cena

 1. Cena investičních zlatých a stříbrných mincí a slitků se automaticky mění dle pohybu cen (v USD) na mezinárodních trzích a dle vývoje měnových kurzů několikrát denně. Cena investičního zlata a stříbra ( fixace ceny ) potvrzuje až po připsání zálohové platby na účet Prodávajícího. Úhrada zálohy musí být připsána na účet Prodávajícího do 15.00 hod téhož pracovního dne, kdy byla vystavena zálohová faktura. U objednávek učiněných až po naší pracovní době, Vám bude zasláno potvrzení objednávky s cenou, která bude na našich stránkách aktuální v 9,00 hod následující pracovní den. V případě prodlení úhrady zálohové platby, Prodejce doúčtuje Kupujícímu doplatek nebo vrátí přeplatek zálohové platby podle ceny platné v den, kdy byla záloha připsána na účet Prodávajícího. Poštovné, balné nejsou zahrnuty v ceně, v okamžiku vystavení zálohové faktury musí být však vyčísleny

 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud je objednaným zbožím investiční zlato,stříbro a cena se na světovém trhu (přepočteno v Kč) v průběhu 24 hodin změní o více než 2%. O odmítnutí vyřízení objednávky zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího bezodkladně vyrozumění společně se sdělením aktuální cenové nabídky platné 5 hodin.
 3. Pro případ, že Kupující nezaplatí kupní cenu závazné objednávky a Prodávající se vzdá práva domáhat se plnění z kupní smlouvy/potvrzené objednávky, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu,především účelně vynaložené náklady v souvislosti s realizací kupní smlouvy, spojené s likvidací takové objednávky a případné ztráty z ní (zejm. rozdíl mezi skutečnou nákupní a prodejní cenou v případě zpětného odkupu zboží, kurzovní rozdíly, náklady na dopravu, stornopoplatky apod.) Kupující při odeslání objednávky souhlasí s těmito obchodními podmínkami, tedy i ujednáním o smluvní pokutě.

V. Platební podmínky

 1. Kupující může uhradit kupní cenu bezhotovostním převodem na účty Prodávajícího

  vedené v - čísla účtů:                                                      vedené v EURO - čísla účtů:

  KB: 43-3302120247/0100                                                   KB: 43-7257360257/0100         

  ČSOB: 241549301/0300                                                     

  Nebo v hotovosti v sídle společnosti Maxmetal s.r.o.,v tomto případě maximálně však do hodnoty 350000,-Kč nebo ekvivalentu v EUR nebo USD. Platbu je možné provést v CZK nebo po dohodě v EUR nebo USD. Z důvodů vysokých poplatků některých společností provozující platební karty a nízké prodejní marži, nejsme schopni tento druh platby akceptovat(omlouváme se).
 2. Bude-li Kupující hradit kupní cenu převodem na účet Prodávajícího, zavazuje se Kupující uhradit celou kupní cenu objednávky do doby splatnosti uvedené na faktuře zaslané s potvrzením objednávky.Bude-li Kupující platit za zboží v hotovosti při převzetí zboží, je povinen zaplatit kupní cenu až při dodání zboží přímo doručiteli,na základě potvrzené objednávky Prodávajícím.
 3. Zboží bude doručeno Kupujícímu na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři, a to cenným balíkem,psaním prostřednictvím České pošty, a.s. Přepravní poplatky budou vyčísleny již při zadávání objednávky a jsou vyčísleny i na faktuře,případně kupní smlouvě. Prodávající prohlašuje, že zásilka bude pojištěna v plné výši kupní ceny.
 4. Daňový doklad je součástí zásilky a zároveň slouží jako záruční list.

VI. Dodací podmínky

 1. Při odběru zboží bude zboží Kupujícímu dle vzájemné dohody buď doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávkovém formuláři nebo bude připraveno k osobnímu odběru v kanceláři sídla Prodávajícího na adrese MAXMETAL s.r.o.Cena poštovného se stanoví dohodou smluvních stran(obvykle dle platného ceníku České pošty) Při odběru zboží nad 300.000,- Kč dojde obvykle k osobnímu předání zboží, po vzájemné dohodě stran, v kanceláři sídla Prodávajícího na adrese MAXMETAL s.r.o. Tř. 1. máje 296, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
 2. Odeslání zboží se zavazuje Prodávající Kupujícímu oznámit prostřednictvím e-mailu.
 3. Kupující je, povinen objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Bude-li poškození zjištěno, je Kupující povinen sepsat zápis s doručovatelem. Zjistí-li Kupující poškození či jiné nesrovnalosti (např. neúplnost) po převzetí zásilky, je povinen neprodleně o tom vyrozumět provozovatele internetového obchodu, a to e-mailem na adresu www.maxmetal.cz
 4. Neobdrží-li Kupující zásilku se zbožím, jejíž odeslání bylo Kupujícímu oznámeno Prodávajícím prostřednictvím e-mailu, je povinen Kupující o této skutečnosti informovat Prodávajícího neprodleně.
 5. Převzetí zboží na adrese Prodávajícího probíhá po kontrole osobních údajů ( občanský průkaz nebo pas). Pokud je odběrem zboží pověřen zmocněnec,musí předložit notářsky ověřenou plnou moc s ověřeným podpisem zmocnitele.  Pokud si Kupující nevyzvedne zboží do 14 dnů od výzvy Prodávajícího,bude zboží skladováno u Prodávajícího. V takovém případě bude Kupujícímu Prodávajícím účtováno skladné ve výši 0,04% z kupní ceny za každý den skladování.

VII. Reklamace a záruka zboží

 1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků a násilného poškození zboží.
 2. Kupující učiní reklamaci písemně na doručovací adresu či emailem na adresu www.maxmatal.cz s číslem objednávky a podrobným popisem zjištěných závad
 3. Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace. Prodávající vyrozumí Kupujícího o výsledku reklamačního řízení na e-mailovou adresu Kupujícího, nedohodnou-li se strany jinak.
 4. Reklamaci je Prodávající povinen vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 5. Ryzost slitků a investičních mincí z drahých kovů ( zlato, stříbro, paládium, platina ) je garantována emitujícím státem, případně puncem. Vzhledem k tomu že jejich cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce nevztahuje se na ně další záruka.

VIII. Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

 1. V internetovém obchodě Prodávajícího je prodáváno zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele (§ 53 odst. 8 pism.b)občanského zákoníku),Kupující - spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy dle § 54c odst.2 .
 2. Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (směrnice Evropského parlamentu a Rady97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku).

IX. Sankce

 1. Pro případ storna závazné objednávky ze strany Kupujícího a jeho akceptace Prodávajícím zaplatí Kupující Prodávajícímu smluvní pokutu viz bod 3 čl. IV . Uplatněním smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo na náhradu škody.
 2. Pro případ prodlení Kupujícího s úhradou celé kupní ceny se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,04% z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení.

X. Ochrana osobních údajů, evidence údajů

 1. Prodávající prohlašuje, že informace o klientech jsou uchovávány v souladu obecně závaznými právními předpisy ČR, zejm. se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a tyto budou využity pouze k účelu realizace kupní smlouvy.
 2. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po realizaci smlouvy do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním osobních údajů. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu. Osobní údaje Prodávající na základě písemné žádosti klienta vymaže ze své databáze.
 3. Osobní údaje o klientech jsou plně zabezpečeny proti zneužití a Prodávající se zavazuje tyto nepředávat třetím osobám, vyjma údaje poskytnuté v nezbytně nutném rozsahu např. .externím dopravcům za účelem realizace doručení zboží.

XI. Závěrečná ujednání 

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.
 2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a jsou účinné dnem 1.9.2010
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny obchodních podmínek,tyto změny budou archivovány.

Změny obchodních podmínek

Dne 29.7. 2011 se v obchodních podmínkách mění v článku III. bod 1. Lhůta se prodlužuje z 5-ti na 14 dnů.

Dne 8.8. 2011 se v obchodních podmínkách mění v članku IV. bod 1 - fixace ceny u všech objednávek se provádí po přijetí zálohové platby.

Dne 27.2. 2012 se mění v obchodních podmínkách v článku VI. bod 1 a v článku V bod 1.

Dne 28.6. 2017 se mění sídlo společnosti.

 

..

  2010 © MAXMETAL s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Kontaktní údaje:
Email: maxmetal@maxmetal.cz,
Tel: +420 581 696 659
IČ: 28595599
DIČ: CZ28595599
 
 

Maxmetal s.r.o.

Investiční zlato a stříbro v Praze a na Moravě

Otevírací doba:
PO - PA: 8-16

telefon:: 604 821 006